Regulamin

Na potrzeby niniejszego regulaminu korzystania ze strony internetowej doswiadczonyinwestor.pl przyjmuje się następujące definicje:

Regulamin – niniejszy regulamin;

Użytkownik – osoba korzystająca z Platformy/Portalu;

Platforma e-learningowa (Platforma/Portal) – strona internetowa doswiadczonyinwestor.pl wraz z podstronami, której administratorem jest podmiot Finvest Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stawki 2, 00-193 Warszawa;

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, następującej przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem publicznych sieci telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy z dnia  16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 243, ze zm.),

 1. Na podstawie niniejszego Regulaminu Portal świadczy Użytkownikowi usługi drogą elektroniczną, w szczególności udostępniając:
  a) Informacje o ofercie i działalności Platformy e-learningowej;
  b) Formularz, umożliwiający kontakt z Platformy e-learningowej;
  c) Formularz, umożliwiający przesłanie przez Użytkownika danych osobowych niezbędnych do skorzystania z oferty Platformy.
 2. Treści zawarte na Platformie służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią oferty usług Platformy, w rozumieniu postanowień przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.).
 3. Platforma dokłada należytej staranności, aby wszystkie informacje publikowane na niej były dokładne, kompletne i aktualne. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność ani aktualność informacji dostępnych na Platformie.
 4. Platforma dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ciągłą i pełną dostępność Platformy, ale nie gwarantuje i nie odpowiada za taką jej dostępność.
 5. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji prezentowanych na Platformie ponosi Użytkownik. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie i pośrednie szkody, jak i krzywdy powstałe w wyniku korzystania z Platforma i/lub informacji na niej zamieszczonych.
 6. Platforma może zawierać odnośniki do innych stron internetowych zarządzanych przez osoby trzecie. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność ani aktualność treści, regulaminów korzystania i/lub polityk prywatności stron internetowych zarządzanych przez osoby trzecie. Korzystanie ze stron internetowych osób trzecich odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika.
 7. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie i pośrednie szkody, jak i krzywdy powstałe w wyniku korzystania ze stron internetowych osób trzecich, do których odnośniki znajdują się na Platformie.
 8. Platforma nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód i krzywd będących rezultatem korzystania przez Użytkownika z Platformy w sposób niezgodny z Regulaminem.
 9. Wszelkie prawa do zawartości Platformy są zastrzeżone na rzecz Platformy.
 10. Jakakolwiek część Platformy nie może być kopiowana w całości lub części, dystrybuowana, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody Platformy.
 11. Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem przez Platformę usług, o których mowa w ust. 1 Regulaminu, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej .
 12. Platforma rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
 13. Po rozpatrzeniu reklamacji Platforma wyśle Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.
 14. Korzystanie z Platformy odbywa się poprzez sieć internetową, która w swojej naturze nie może zagwarantować pełnej niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a Platformą, w szczególności co do treści przesyłanych informacji oraz niejawności danych Użytkownika.
 15. Przed skorzystaniem z Platformy należy upewnić się czy na komputerze Użytkownika zainstalowane jest aktualne oprogramowanie antywirusowe.
 16. Platforma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian na Stronie bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika.
 17. Platforma zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.
 18. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez publikację na Platformie.
 19. Korzystanie z Platformy oznacza zapoznanie się i akceptację przez Użytkownika Regulaminu, Polityki Prywatności oraz Zastrzeżenia Prawnego.
 20. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 lipca 2020 r.